Facebook| Twitter Skriv ut

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

Regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget.

Stortinget vedtok i 2015 et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar innen 2020. KOSTRA-tallene for 2017 viser at en er nær ved å nå dette målet da det dette året ble omdisponert 4025 dekar dyrka jord, en nedgang på 36 prosent fra 2016.

Når det gjelder Oppland, er det også en vesentlig nedgang i omdisponert dyrka jord i 2017. KOSTRA-tall for 2017 viser omdisponering av 83 dekar dyrka jord.  Omdisponert areal i fylket var spesielt stort i årene 2011 og 2015, noe som skyldes vedtak av reguleringsplaner i forbindelse med større vegutbygginger disse årene.

- Det er blitt mer oppmerksomhet knyttet til verdien av jord, og vi ser at stadig flere kommuner tar jordvern på alvor. Omdisponeringstallene er gledelige, og viser at regjeringens tiltak for å nå jordvernmålet som Stortinget fastsatte i 2015 er gode nok, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Nå blir det viktig å fortsette i samme spor for å holde omdisponeringen på et lavt nivå. Landbruks- og matministeren sendte nylig ut et brev til fylkesmennene for å bidra til å klargjøre jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. Dette brevet er et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens jordvernstrategi. 

Den oppdaterte jordvernstrategien inneholder 18 tiltak, hvorav 16 er oppdatert fra foregående strategi. De to nye tiltakene er:

  1. Regjeringen vil utrede en søknads- eller meldeplikt for å regulere landbruket sin egen nedbygging.
  2. Regjeringen vil utrede et krav om å tinglyse opsjonsavtaler om dyrka og dyrkbar jor

Publisert 12.10.2018 Sist endra 12.10.2018