Facebook| Twitter Skriv ut

Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi

Både kommunene og fylkeskommunene har en viktig rolle i å følge opp forsterket nasjonal jordvernstrategi i sin planlegging. 

I brev av 8. mars 2016 viser Landbruks- og matdepartementet v/statsråden til at viktige jordbruksareal er en nasjonal interesse som skal hensyntas i kommunal arealplanlegging, se brev om oppfølging av nasjonal jordvernstrategi.

Regjeringen har laget en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet 8. desember 2015, jfr. Prop. 56 S (2015-2016). I vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4 000 dekar, og bad regjeringen om at målet nås gradvis innen 2020.  Jordvernstrategien er dermed forsterket i forhold til tidligere mål om årlig omdisponering av dyrka areal på mindre enn 6 000 dekar.

Publisert 31.03.2016 Sist endra 31.03.2016