Facebook| Twitter Skriv ut

Overvann i arealplanleggingen

Det er vedtatt endringer i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann i arealplanleggingen.

I stortingsmeldingen om klimatilpasning, Meld. St. 33 (2012-2013), påpekes det at plan- og bygningsloven er det viktigste virkemidlet kommunene har for å sikre at det tas tilstrekkelig hensyn til håndtering av økte mengder overvann. I tillegg uttales det at loven gir kommunene gode muligheter for å legge til rette for en god håndtering av overvann ved planlegging og nybygging i byer og tettbebyggelser.

Målene for overvannshåndtering er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte overvann som ressurs. Det er kommunene som har hovedansvar for overvannshåndtering. Flere myndigheter forvalter imidlertid regelverk og er ansvarlig for rammebetingelsene som gjelder for kommunenes håndtering av overvann i tettbygde områder.

For nærmere om endringene i plan- og bygningsloven, se lenke høgre side.

 

Publisert 08.04.2019 Sist endra 08.04.2019