Facebook| Twitter Skriv ut

Plan- og bygningsloven - regionvise samlinger høsten 2016

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune inviterer kommunene til regionvise samlinger knyttet til planlegging:

3. november for kommunene i Hadelandsregionen
9. november for kommunene i Gjøvik- og Lillehammerregionen
16. november for kommunene i Valdresregionen
17. november for kommunene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalregionene

Politikere, administrativ ledelse og planleggere i kommunene i Oppland inviteres til veiledningssamlinger om kommunal planlegging.

 Målet for samlingene er å oppnå felles forståelse for utfordringer og muligheter i planleggingen, som grunnlag som videre samhandling. Vi er nå inne i en ny valgperiode, og det er spesielt viktig at nye politikere deltar. Kommunene har kommet langt i arbeidet med de kommunale planstrategiene, og mange står ovenfor revidering av samfunnsdelen. I tillegg er det stadig nye momenter og nytt lovverk som virker inn på planprosessene.

 Hovedformålet er å bevisstgjøre politikerne på kommunens rolle som planmyndighet, høyne kvaliteten på planleggingen og legge til rette for dialog mellom kommunene og regionale myndigheter. Aktuelle tema som tas opp er kommunens handlingsrom, nasjonale forventninger og føringer fra regionale planer. Vi legger opp til erfaringsutveksling og dialog underveis.

TEMA: Gode og effektive planprosesser

Samfunnsplanlegging:
- Klimautfordringene og det grønne skiftet
- Verdiskaping og velferd
- By og tettstedsutvikling

Bærekraftig arealplanlegging:
- Klimatilpasning
- Samordet bolig, areal og transportplanlegging
- Sentrumsutvikling


Sett av datoen!

Nærmere informasjon om sted, program og påmelding blir annonsert på våre nettsteder.

Publisert 04.07.2016 Sist endra 04.07.2016