Facebook| Twitter Skriv ut

Rundskriv om samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling

Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling ble publisert i oktober 2018

Formålet med rundskrivet er å redegjøre for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet.

Et meget viktig poeng i det nye rundskrivet er avklaring av reell fare på reguleringsplannivå. Her står det helt klart at det er ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaksnivå.

Sitat fra rundskrivets kapittel om Reguleringsplan og nivå på kartleggingen:

«Ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge byggesøknad. Kravet til ROS-analyse i lovens § 4-3 vil da ikke være oppfylt. Ved byggesaksbehandlingen er det dessuten svært vanskelig å håndtere dokumentasjonen. For å få medvirkning 19 fra de som blir berørt må dokumentasjonen være en del av plansaken. I byggesaken skal det dokumenteres at byggverk er plassert, prosjektert og vil utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe.»

Dette gjelder ikke bare flom og skred, men også overvannshåndtering og andre risiko- og sårbarhetsforhold hvor det er fastsatt aksepetabel risiko i lov eller forskrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 09.01.2019 Sist endra 09.01.2019