Facebook| Twitter Skriv ut

Skred, flom og overvannshåndtering utfordrer planarbeidet - hva kan gjøres?

Fylkesmannen (og NVE) erfarer at stadig flere arealplanforslag fra kommunene har manglende dokumentasjon for sikkerhet mot skred, flom og overvannshåndtering. Det gir unødvendige innsigelser – som kan unngås.

Det er spesielt på reguleringsplannivå Fylkesmannen opplever stadig flere tilfeller av at:

 • ROS-analysen mangler faglige gode nok vurderinger av skred, flom og overvannshåndtering.
 • Overvannshåndteringen (overvann: overflateavrenning som følge av nedbør eller smeltevann) er ofte ikke med i det hele tatt.
 • I tillegg erfarer vi at ROS-analysen rent metodisk ikke holder mål. Det er kun en sjekkliste som er utfylt uten noen form for vurderinger med risikoreduserende tiltak og oppfølging av disse.
 • Reguleringsplanen beskriver risiko- og sårbarhet for skred, flom etc., men dette følges ikke opp godt nok i forhold til hensynssoner med tilhørende bestemmelser (§12-6), herunder om reelle evt. potensielle fareområder er vist som hensynssoner.

 

Tips til forbedringer

Årsakene til mangelfulle planer kan være mange og sammensatte - f.eks. tidspress (ressursmangel), manglende kompetanse og manglende kvalitetssikring av planer (kommune vs. plankonsulent). Vi mener at mye kan forbedres i planbehandlingen og anbefaler noen grep som følger:

 

 1. Kvalitetssikring av planmaterialet.
  På dette området mener vi at kommunen i mye større grad bør kontrollere eksterne plankonsulenters planmateriale når det gjelder ROS-analyse og planbestemmelser. En bedre kvalitetskontroll fra kommunens side, mener vi ville spart alle parter for mye tid.
 2. ROS-analysen
  For at en ROS-analyse skal være faglig god nok på reguleringsplannivå må den minimum inneholde:
  a)  Identifisering av reell fare
  b) Vurdering av reell fare i forhold til fastsatte sikkerhetskrav (TEK 10).
  c) Analysen skal dekke det areal som planen omfatter. Normalt vil                utbyggingsområder og LNF med spredt utbygging ha størst fokus.
  d).  Forslag til risikoreduserende tiltak må følges opp

  Sjekkliste til ROS-analysen
  De fleste benytter DSBs sjekklister, som kan være vel og bra, men ROS-analysen må gjøres ut fra lokale forutsetninger. I disse «klimatilpasningstider» anbefaler vi at den helhetlige vannhåndteringen gis høy prioritet. Det omfatter ofte både flom og overvannshåndtering samtidig i korte tidsintervall med ekstrem nedbør og/eller i kombinasjon med snøsmelting. Sjekklista bør mao. ta inn overvannshåndtering som eget tema. Det bør vurderes i ROS-analysen i forhold til flom- og skredfare (jord- og flomskred). Det er viktig at det gis en beskrivelse og ikke bare avkrysses ja eller nei i sjekklista. Sjekklista skal primært inneholde temaer/hendelser som har konsekvenser for liv/helse, miljø, materielle/økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Dette betyr at mange hendelser/temaer kan kuttes ut.

 3. Hensynssone/planbestemmelser
  Resultatet av ROS-analysen med forslag til risikoreduserende tiltak må følges opp med hensynssone(r) med tilhørende planbestemmelser som er i tråd med teknisk forskrift (TEK 10). Hensynssone for fareområder anbefaler vi sterkt blir framstilt som et tematisk kartutsnitt (juridisk bindende).
 4. Utredning av fare – på hvilket nivå?
  På detaljreguleringsplannivå bør utredninger om grunnundersøkelser, overvannshåndtering, flomfare mm. være avklart og ikke utsettes til byggesaksnivået. Dette har med vesentlig informasjon til planen og medvirkning i planprosessen å gjøre.

  Vi viser til:

 

Publisert 26.10.2016 Sist endra 26.10.2016


Kontakt

Tord Smestad seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oppland
Tlf. 61 26 60 43