Facebook| Twitter Skriv ut

Tilskudd til lokal plankompetanse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut 4 millioner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør. Søknadsfristen er 28. mai i år.

Hva kan det søkes midler til?

KMD vil gi støtte til tiltak og prosjekter som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Disse må være planrelatert, enten på det juridiske området, det tekniske området eller fremme gode arbeidsmåter og samarbeidsmodeller. (Se utdyping i retningslinjene - vedlegg.)

Hvem kan søke?

Aktuelle søkere er i hovedsak organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør.

Det forutsettes at kommunen(e) eller fylkeskommunen bidrar med en betydelig egeninnsats i de tilfellene tiltaket skjer i tett samarbeid med lokale eller regionale myndigheter.

Publisert 08.05.2017 Sist endra 08.05.2017