Facebook| Twitter Skriv ut

Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging i 2017

Kartverket har kunngjort at fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke tilskudd til kartlegging av tilgjengeligheten av uteområder. Tilskuddene vil variere fra kr 30 000 til 100 000 per tilskuddsmottaker.

Frist for søknader er 4. april 2017. Nærmere om søknadskriterier under.

Målet med tiltaket er å bidra til at fylkene og kommunene skal være i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med universell utforming på en god og varig måte. Kartleggingen gir et godt grunnlag for dette.

Kartlegging av uteområder har vært en sentral oppgave i Handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 13. Arbeidet med karlegging har vært knyttet til Statens kartverk og resultatene er presentert av dem, se http://norgeskart.no/tilgjengelighet/. 

Gjennom den nye Handlingsplan for universell utforming 2015-2019 blir oppgaven videreført (tiltak PU4). Datasettet skal blir en del i Sentrale Felles Kartbasen (SFKB), der kommunene selv legge inn, føre á jour-hold og forvalte data om universell utforming i deres ordinære kartgrunnlag. Datasett er siden 2017 en kandidat for Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK). Det forventes at datasett blir DOK-datasett i 2017.

Gjennom Statens kartverk gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilskudd til et utvalg av kommuner og fylker som vil gjennomføre kartlegging av kommunesentra eller friluftsområder.

Søknad om midler til slik kartlegging skal framsettes for
Statens kartverk, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss,
post@kartverket.no i særskilt søknad seinest 4. april 2017. Midlene må anvendes i 2017.

Dette må angis i søknaden:

Statens kartverks applikasjon (Android-programvare for mobil eller nettbrett) for registrering skal nyttes og vil bli stilt til disposisjon for arbeidet.
For informasjon om kartleggingskostnader, hvordan Statens kartverk vil legge til rette for kartleggingen, og annen veiledning i bruk og gjennomføring av arbeidet, se nærmere om ordningen på Kartverket sine sider: http://www.kartverket.no/tilgjengelighet/, eller ta kontakt med:
Sven Michaelis, Statens kartverks, Fylkeskartkontoert i Molde,
sven.michaelis@kartverket.no. 

Framdriften i tiltak er slik:

  •  4.4. - søknadsfrist
  •  24.4. - tilsagn om midler
  •  mai - Kartverket avklarer kartleggingsomfang, -metode, -periode med deltakere
  •  mai - Kartverket samler deltaker til veiledningskurs
  •  juni-september - Kartlegging i kommunene, kartverket følger med og kvalitetssikrer data
  •  30.8. - underveisrapport
  •  31.10 – sluttrapport fra deltakere
  •  november - Kartverket tar debrifing med kommuner
  •  desember - Sluttrapport til KMD – enkel statistikk, erfaringer, framdrift videre

Publisert 16.02.2017 Sist endra 16.02.2017