Facebook | Twitter Skriv ut

Dispensasjoner

Dispensasjon er en tillatelse i et konkret tilfelle til å fravike plan- og bygningslovens regler eller planer gitt i medhold av loven.

Bestemmelsen som gir adgang til dette, er PBL § 19-2. Det kan søkes om varig eller midlertidig dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser, og bestemmelser i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, noe som gjelder både plansaker og byggesaker. Det kan dispenseres fra plankrav etter § 11-9 nr. 1 eller § 12-1, under forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning.

 


Disse sakene skal sendes over til regionale myndigheter for høring:

Type sak/tiltak

Sendes til

Alle saker der kommunen er innstilt på å gi dispensasjon. Det kan gjøres unntak for saker som er i samsvar med vedtatte retningslinjer for dispensasjon i kommuneplan/kommunedelplan 

Oppland fylkeskommune regional utvikling

Alle vegsaker og saker som berører avkjørselsforhold, vegtraséer og andre forhold knyttet til vegvesenets ansvarsområde

Statens vegvesen, region øst

Saker innenfor spesialområder med formål bevaring, eller som grenser til slike områder

Oppland fylkeskommune, kulturvern

Saker som ikke grenser til spesialområder med formål bevaring, men som likevel kan ha konsekvenser for verneformålet

Oppland fylkeskommune, kulturvern

Saker som kan eller vil berøre automatisk fredete kulturminner inkl. områder med potensiale for slike kulturminner som ikke er synlige på markoverflaten jf. kulturminneloven § 8.1

Oppland fylkeskommune, kulturvern

Saker som kan eller vil berøre byggverk eller anlegg fredet etter kulturminnelovens §§ 15 og 19

Oppland fylkeskommune, kulturvern

Saker innenfor områder beskrevet i rapporten ”Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap” (13 områder i Oppland)

Oppland fylkeskommune, kulturvern Fylkesmannen i Oppland

Saker som berører samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn

Fylkesmannen i Oppland

Saker som berører barn og unges interesser

Fylkesmannen i Oppland

Saker som gjelder inngrep i vassdrag, tiltak i 100-metersbeltet langs vassdrag eller i nedbørfeltet til verna vassdrag

Fylkesmannen i Oppland

Saker som berører store sammenhengende naturområder og inngrepsfrie område

Fylkesmannen i Oppland

Saker i områder som er verna eller foreslått verna, eller i randsonen til verneområder

Fylkesmannen i Oppland

Saker som berører områder som er viktige med tanke på biologisk mangfold inkl. villreinens leveområde og influensområde

Fylkesmannen i Oppland

Saker hvor nasjonalt eller regionalt viktige friluftsinteresser berøres

Fylkesmannen i Oppland

Saker som innebærer ny støyende virksomhet, eller lokalisering av nye støyømfintlig bebyggelse i støyutsatte områder (rød eller gul sone)

Fylkesmannen i Oppland

Saker som utløser krav om ny eller utvidet utslippstillatelse

Fylkesmannen i Oppland

Saker som berører viktige klimahensyn

Fylkesmannen i Oppland

Saker der landbruksinteresser blir direkte berørt, dvs. saker i landbruksområder, LNF-områder og områder hvor det i planbestemmelsene er vedtatt at jordlovens §§ 9 og 12 skal gjelde. Unntak gjelder for endringer i bestående bygninger som ikke er oppført til landbruksformål.

Fylkesmannen i Oppland

Saker som berører landskapshensyn, herunder viktige kulturlandskapsområder

Fylkesmannen i Oppland Oppland fylkeskommune

Saker som kan utløse krav om konsekvensutredning

Fylkesmannen i Oppland

Publisert: 24.08.2015 Sist endra: 08.05.2017