Facebook | Twitter Skriv ut

Kommunal planstrategi

Kommunen har etter PBL § 10-1 fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode. Planstrategien må vedtas senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Det er viktig at dette arbeidet starter tidlig etter kommunevalget. Det gir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden.

Hva bør en planstrategi inneholde?

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til lokal samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. Strategien bør inneholde:
• beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø • retningslinjer for langsiktig arealbruk • vurdering av sektorenes planbehov • vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

 Beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer må tilpasses lokale forhold, og kan f.eks. bygge på data som rapporteres gjennom KOSTRA. Planstrategien skal ikke være mer omfattende enn nødvendig for å ta stilling til hvilke planoppgaver som bør prioriteres, f.eks. om gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, eller om den skal revideres helt eller delvis.


Krav til medvirkning og høring

I arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt. Det er særlig fornuftig hvis kommunen f.eks. står overfor vanskelige strategiske valg som befolkningen har engasjert seg sterkt i, eller kommunen er i en fase med store forandringer.
Loven setter krav om at forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Hensikten er å sikre en mulighet for alle interesserte å fremme synspunkter før sluttbehandlingen.

Veiledning til kommunal planstrategi på regjeringens sine sider

Publisert: 21.11.2014 Sist endra: 21.11.2014