Facebook | Twitter Skriv ut

Konsekvensutredninger

Fra 1. juli 2017 gjelder ny forskrift om konsekvensutredninger.

Forskriften tydeliggjør hvilke planer som alltid skal behandles etter forskriften og hvilke som skal vurderes nærmere. Videre angis saksbehandlingsregler og krav til innhold i konsekvensutredningen. Forskriften stiller klare krav både til tiltakshaver og kommunen som ansvarlig myndighet.

Det er viktig at det før oppstart av planarbeid er foretatt en vurdering av om planen vil omfattes av forskriften eller ikke. Kommunen må begrunne sin avgjørelse og begrunnelsen må fremgå i varsel om oppstart av planarbeid. Dersom det er krav om konsekvensutredning med planprogram, skal planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dette skal normalt skje samtidig med melding om oppstart av planarbeid. Innhold og opplegg i konsekvensutredningen skal tilpasses plannivået og være avgrenset til det som er beslutningsrelevant.

Forventninger
Kommunen har ansvar for at planer og beslutninger er basert på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, og at de ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser. Innsigelsesmyndighetene har ansvar for å vektlegge hensynet til lokaldemokratiet ved vurdering av innsigelse. Samarbeid og gode prosesser skal redusere bruk av innsigelser.

Publisert: 10.12.2015 Sist endra: 10.08.2017