Facebook | Twitter Skriv ut

Planbeskrivelse

Generelt gjelder at alle planer etter plan- og bygningsloven skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger.

Planbeskrivelsens omfang må tilpasses den enkelte plan, men den skal være så fyldig og presis at det er mulig å få et dekkende bilde av hensynene bak planen. Den må også vise hva planen vil medføre for berørte parter, interesser og hensyn.


PBL § 4-2 stiller krav om at planbeskrivelsen må vise planens forhold til andre planer som gjelder for området. Det er derfor viktig at det opplyses om planen er i samsvar med gjeldende overordna planer eller innebærer endringer.


For enkelte situasjoner gjelder det forskjellige saksbehandlingsregler for planforslag som er henholdsvis i samsvar med og i strid med overordnete planer. Dette er utdypet nærmere i underpunktet Konsekvensutredning.

Publisert: 13.01.2016 Sist endra: 13.01.2016