Facebook | Twitter Skriv ut

Regionalt planforum

Regionalt planforum holdes tirsdager en gang per måned. I tillegg skal det gjennomføres fire temamøter. Disse møtene vil omhandle tema hvor det er behov for kompetanseheving eller planfaglige avklaringer, og vi ber kommunene komme med innspill til tema. Disse innspillene må vi få senest en måned før hvert temamøte. Informasjon om dato for temamøtene finnes i møtekalender for regionalt planforum.

Hva er regionalt planforum?

Her kan kommunene presentere arealplaner og få innspill fra regionale myndigheter. Formålet med møtene er at kommunene kan få presentert arealplaner og kommuneplaner, for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse.

I regionalt planforum skal statlige, regionale og kommunale interesser kartlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og kommunale planer. Fra regionalt nivå ønsker vi å komme tidlig inn og ha god dialog. Kommunen må derfor melde fra om det er ønske om dialog eller formell behandling når saker meldes opp til planforum. Ved dialogmøter vil ikke saken blir referatført og møtene vil innebære mer uformelle diskusjoner rundt problemstillinger.

Det er spesielt viktig med godt samarbeid om kommuneplanen. Regionale myndigheter ønsker derfor at kommunen melder opp kommuneplanens arealdel til gjennomgang før formell høring.

For å kunne gi best mulig tilbakemelding er vi avhengige av å motta dette planmaterialet tre uker før gjennomgangen i planforum. Det er også viktig at møte om arealdelen før første gangs høring i planforum legges inn i framdriftsplan og planprogram.

Hvem kan delta?

Statlige og regionale organer og kommuner som er berørt av den aktuelle saken, skal delta. Andre representanter for berørte interesser kan inviteres til å delta i planforumets møter (jf. Pbl § 5-3).

Praktisk informasjon om møtene

Fylkeskommunen har ansvaret for møtene. Møtene holdes i lokalene til Oppland fylkeskommune, Kirkegt. 76, Lillehammer, hvis ikke annet er avtalt. Påmelding til møtene gjøres av kommunene. Siste frist for påmelding er 10 dager (utenom ferie) før møtet (fredag).

Innkalling og saksliste blir sendt ut. Kommunen (eventuelt konsulent) sender ut planmateriale som deltakerne bør ha til møtet. Dette må sendes senest 10 dager før møtet hvis det skal være mulig å gi gode innspill fra regionale organer. Dersom det blir endringer som påvirker dagsorden, skal kommunen straks gi beskjed til fylkeskommunen, team plan og miljø, telefon 61 28 90 00.

Publisert: 07.04.2016 Sist endra: 07.04.2016


Lenker