Facebook | Twitter Skriv ut

Barn og unges interesser

Planlegging er det viktigste verktøyet for å skape et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter for lek og med aktivitetsfremmende omgivelser. Etter hvert som flere og flere flytter inn til byer og tettsteder, blir det stadig viktigere å sikre at barn og unge har leke- og møteplasser som er egnet, og som er store nok til å drive varierte aktiviteter. Det er behov for å ta mer hensyn til barn og unge i planleggingsprosessen.

Som planmyndighet er det en viktig oppgave for kommunen å sikre barn og unge et godt oppvektsmiljø, og sørge for at deres interesser blir hørt.

  • Generelle bestemmelser til kommuneplanen kan erstatte dagens vedtekter for utforming/størrelse/lokalisering av lekeplasser.
  • God tilgjengelighet
  • Trygg og sikker ferdsel mellom boliger og lekeområder
  • Medvirkning av barn og unge og barnerepresentant
  • Registrere barnetråkk.

Gjøvik kommune har laget en egen veileder for hvordan man kan ivareta og tilrettelegge for leke- og aktivtetsområder i arealplanleggingen. Se lenke i høgre kolonne.

"Alle barn har rett til å leke under regnbuen" er et idé – og inspirasjonshefte utarbeidet av Fylkesmannen i Østfold, i samarbeid med barn og unge. Heftet er laget på bakgrunn av arbeidet med Sjumilssteget som handler om å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge. Her finnes også tips til hvordan barn og unge kan medvirke i planarbeid omtalt. Se vedlegg i høyre
kolonne.

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 31.03.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)