Facebook | Twitter Skriv ut

Folkehelse i planleggingen

Folkehelsearbeidet blir ofte forbundet med tiltak knyttet til levevaneområdet - med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og rus/ tobakksforebygging. I arealplansammenheng er begrepet langt mer omfattende.

Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i planlegging. Dette følge både av folkehelseloven og av plan- og bygningsloven § 3-1 første ledd bokstav f om at planer skal «fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller». Med økt oppmerksomhet rettet mot faktorer som påvirker helsen, peker lovverket mot et bredt samfunnsrettet folkehelsearbeid. Med det brede samfunnsperspektivet på folkehelse blir plan- og bygningsloven og kommuneplanlegging sentrale verktøy. Behov for mer langsiktighet i folkehelsearbeidet, behovet for styrket politisk forankring, kommuneplan som avveiningsarena mellom ulike interesser og behov, samt bestemmelser om medvirkning i planprosesser er alle faktorer som bidrar til at plan- og bygningsloven er relevant og et egnet prosessverktøy i det kommunale folkehelsearbeidet.

Rask befolkningsvekst og fortsatt urbanisering vil i tiden fremover gi store utfordringer for transportbehov i områder hvor det allerede er stor trafikk og medfølgende miljøbelastning med støy og lokal luftforurensning. Reisedata viser at det er realistisk å øke sykkelandelen. Kunnskapen vi har om aktivitetsnivået i befolkningen og om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, viser at dette er nødvendig. God tilrettelegging for sykkel og gange vil gi et viktig bidrag til økt fysisk aktivitet. Vi forventer at kommunen i størst mulig grad planlegger slik at de sikrer tilrettelegging for sykkel og gange.

Gode steder og lokalsamfunn har stor betydning for livskvalitet, trivsel og helse. Utformingen av bygg, bomiljøer og offentlige rom er med på å bidra til å fremme gode møteplasser og legge til rette for samvær, ulike aktiviteter og bevegelse. Planleggingen må ta hensyn til at ulike grupper i befolkningen ut fra alder og livsfaser, etnisk bakgrunn og fysisk funksjon har ulike behov knyttet til bo- og nærmiljøet. For flere er det blant annet viktig å kunne være fysisk aktiv i nærmiljøet, og at det er enkel og lett tilgang til gode stier og gangveier med benker for hvile og til hyggelige møteplasser. Nærmiljøet skal også ha steder å møtes og gi muligheter for avkobling og ro i det offentlige rom, god tilgang til rekreasjons- og grøntområder, stille områder og ren luft. Ved å skape felles møteplasser og legge til rette for deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter, kan planleggingen bidra til integrering og tilhørighet for alle befolkningsgrupper.

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 13.01.2016


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)