Facebook | Twitter Skriv ut

Forurensning

Oppland er også berørt av forurensningsproblematikk, og må håndteres i planverket der det er hensiktsmessig. Dette gjelder primært forurensning gjennom støv og støy, samt forurenset grunn. Ved opprydding og anleggsvirksomhet i områdene må det sikres at miljøgiftene i grunnen ikke spres.

Råd for planlegging

Ved plan- og byggesaksbehandling må kommunen være oppmerksom på områder som er registrert i grunnforurensningsbasen eller hvor det kan være fare for forurensninger i grunnen. Tidligere arealbruk kan ofte gi indikasjon på om det foreligger fare for forurensning. Dette gjelder for eksempel gamle industri- og verkstedtomter, lagringsområder for oljeprodukter og lignende.

Kommuneplan

Områder med forurenset grunn bør vises som hensynssone etter plan- og bygningslovens § 11-8 a) sikrings-, støy og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. Det kan gis bestemmelser med krav eller forbud for å ivareta sikkerhet og for å avverge fare. Dette gir en klar hjemmel til å sikre slike arealer mot bruk og former for tiltak som ikke kan godtas ut fra en risikovurdering.

 Reguleringsplan

Hensynssoner kan videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-6.

 Byggesaksbehandling

  • Alle saker som omhandler graving, flytting og behandling av forurenset masse skal behandles etter forurensningsforskriften kap. 2.
  • Tiltakshaver plikter å utarbeide tiltaksplan for området som skal oversendes kommunen sammen med søknads-/meldedokumenter etter plan- og bygningsloven. Tillatelse til å bygge på forurenset grunn gis av kommunen ved at den fremlagte tiltaksplanen godkjennes. Hva en slik tiltaksplan skal inneholde og hvilke krav som stilles er godt beskrevet i forskriften og veileder til kapittel 2.
  • Ved mistanke om grunnforurensning gjennomføres undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte en slik mistanke. Hvis mistanken bekreftes skal det utarbeides tiltaksplan for området.

Publisert: 22.06.2015 Sist endra: 28.06.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)