Facebook | Twitter Skriv ut

Klima og energi

Hensyn til klima og energi er et langsiktig grep for å redusere energiforbruket i samfunnet og vri energibruken over mot mer miljøvennelige energiformer.

Kommuneplan

Energibruk

Som generell bestemmelse kan det stilles krav om at nye byggeområder skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme jf. § 11-9 nr. 3. Det kan ikke gis bestemmelser som pålegger opparbeiding eller som bestemmer energiform og energibærer. Med tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme siktes det til at kommunen i sin planlegging av nye byggeområder vurderer om vannbåren varmeforsyning er hensiktsmessig og setter av areal til rørtraséer, varmesentral mv. Hensynssone pbl § 11-8 bokstav b) kan brukes for å angi soner med særlige krav til infrastruktur. Til sonen kan det gis bestemmelser om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse jf. § 11-9 nr. 3. I områder der det er gitt konsesjon for fjernvarme, anbefales det at konsesjonsområdet vises som hensynssone i plankartet jf, § 11-8 bokstav b, og at det gis bestemmelser til hensynssonen med hjemmel i § 11-9 nr. 3. Det kan stilles krav om at nye bygg i konsesjonsområdet skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.

 

Transport

Kommunens vedtekter for parkering kan innarbeides som bestemmelser i arealdelen. Parkeringskrav i form av maksimums- og minimumskrav kan gis med hjemmel i § 11-9 nr. 5.

 

Reguleringsplan

Energibruk

På samme måte som i arealdelen jf. § 11-9 nr. 3, kan det med hjemmel i § 12-7 nr. 8 gis bestemmelse om tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. Bestemmelsen kan brukes for å fastlegge nærmer innhold i hensynssone om særlig krav til infrastruktur jf. § 11-8 bokstav b. Eventuell opparbeidelse og tilknytningsplikt må forankres i § 27-5 om fjernvarmeanlegg.

 

Transport

Med hjemmel i § 12-7 nr. 8 kan det gis bestemmelse om trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering, herunder øvre og nedre grense for parkeringsdekning. Det kan gis bestemmelser om parkeringsdekningen i et område f.eks. antall parkeringsplasser. Også bestemmelser om parkering for sykler knyttet til transportsystemet eller til offentlige og private bygninger og anlegg kan innarbeides.

Publisert: 24.09.2015 Sist endra: 13.01.2016


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)