Facebook | Twitter Skriv ut

Landbruk

Landbrukets interesser er viktige å ivareta i plansaker, og forholdet til særlover som jordlova kan gjøre det litt mer utfordrende.

Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket. Veilederen er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i fellesskap. Se lenke til veilederen på høyre side.

Eksempler på hensyn til jordvern

Det blir forventet at det i utbyggingsområder med jordbruksarealer i relativ nærhet blir lagt opp til effektiv arealutnyttelse. Østre Toten kommune har gjort dette i bl.a. reguleringsplaner for Furumo, Kapp , se spes. planbestemmelsenes pkt. 1.1, 1. der det blir fastsatt minimum antall boenheter på hvert delfelt.

Planbeskrivelsen skal alltid inneholde arealregnskap som viser omdisponering av ulike arealtyper fordelt på ulike arealformål.

Eksemplene er mulige å laste ned på høyre side av siden.

Eksempler på hensyn til beitebruk

Enkelte kommuner har egen kommunedelplan for Beitebruk. Se Sør-Frons kommunes kommunedelplan for beitebruk 2014-2016, link på høyre side.

Kontaktpersoner:

Sissel Tørud, Fylkesmannen i Oppland (tlf. 61 26 61 53)

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 06.10.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)