Facebook | Twitter Skriv ut

Pilgrimsleden

Pilegrimsleden er en nasjonalt tilrettelagt turveg, som går gjennom mange av fylkets kommuner. Det er nedlagt et betydelig lokalt arbeid gjennom merking, skjøtsel og drift av Pilegrimsleden. I dag er det Nasjonalt Pilegrimssenter, underlagt Kulturdepartementet, som har hovedansvaret for leden. Fylkeskommunen har en veiledningsrolle, bidrar økonomisk og jobber aktivt med å tilrettelegge kulturminner og legge til rette for utvikling av reiselivet langs leden. Kommunene har ansvaret for skjøtsel.

Det ble omkring 1997 inngått en 10-årig avtale med berørte grunneiere, men mange av avtalene er ikke fornyet. Det er generelt behov for en langsiktig sikring av hele traséen gjennom de berørte kommunene. Dette kan gjøres i arealplaner, som kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan.

Kommuneplan

Det er viktig at hele leden gjennom fylket sikres på en lik måte. Pilegrimsleden bør derfor avsettes som samferdselslinje (sosikode 1140) turvegtrasé i kommuneplanen.

Der det er hensiktsmessig, kan det også avsettes en hensynssone c, friluftsliv, jf. pbl § 11-8 c (sosikode H530) langs leden, for å sikre omgivelsene langs turvegen. I bymiljø vil gjerne en samferdselslinje være tilstrekkelig, mens det i mer landlige områder vil være naturlig å sikre områdene inntil traseen, slik at det blir trivelig å gå der.

I de tilfellene der leden følger verneverdige vegfar, bør samferdselslinje (1140) turvegtrasé kombineres enten med hensynssone c), bevaring kulturmiljø, jf. § 11-8 c (det gjelder ikke-fredete kulturminner, sosikode H570) eller hensynssone d), båndlegging, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 d (gjelder fredete kulturminner, sosikode H730).

Til turvegtraseen Pilegrimsleden må det utarbeides retningslinjer som sikrer fri ferdsel og at leden holdes åpen. Videre bør det framgå av retningslinjene at eventuelle omlegginger av leden skal godkjennes av Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim.

I retningslinjer eller bestemmelser til eventuelle hensynssoner langs leden, bør det framgå at formålet er å sikre fri ferdsel og omgivelsene langs leden.

Digitale kartdata for Pilegrimsleden er en del av temaet friluftsliv og kan lastes ned her https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/31.

Reguleringsplan

For reguleringsplaner gjelder de samme føringer som for kommuneplan, men her bør i større grad hensynssoner benyttes.

De hensyn og restriksjoner som er fastsatt gjennom hensynssoner til kommuneplanens arealdel, jf. §§ 11-8 og 11-10 eller knyttet til samferdselslinjer, skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan. Hensynssoner kan videreføres i reguleringsplan eller innarbeides i arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen.

Publisert: 05.05.2017 Sist endra: 08.05.2017