Facebook | Twitter Skriv ut

Undersøkelsesplikten og kostnadsdekning

Kulturarvenheten ønsker tidlig dialog i planprosesser, det er særlig viktig å avklare så tidlig som mulig om det er behov for arkeologisk registrering av reguleringsplanområder, jf. kulturminneloven § 9.

Når skal avklaring av kulturminneverdier i arealplan skje?

Avklaring av kulturminneverdier bør skje så tidlig som mulig i reguleringsplanprosessen: helst ved varsel om oppstart eller tidligere. Det må senest skje ved offentlig høring av plan. Vær oppmerksom på at registreringen må skje på snø- og frostfri mark.

Avklaring av kulturminneverdier, jf. kulturminneloven §9 kan også gjøres på kommuneplannivå etter avtale med kommunen. Kulturarvenheten anbefaler i en del tilfeller avklaring i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 

Kostnadsdekning

Kostnader ved arkeologiske registreringer og eventuelle utgravninger i reguleringsplaner dekkes av tiltakshaver, jf. §§ 8, 9 og 10 i kulturminneloven,  etter prinsippet om at «forurenseren betaler».

Kostnader knyttet til arkeologisk registrering og eventuell utgravning ved "mindre private tiltak" bekostes pr i dag av fylkeskommunen/staten.  

Eventuell avklaring av byggeområder i kommuneplan bekostes av kommunen.

Publisert: 15.01.2016 Sist endra: 05.05.2017