Facebook | Twitter Skriv ut

Fiskeforvaltning

Det viktigste målet for den offentlige fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer. Sentralt i dette arbeidet er å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, å hindre spredning av arter og sykdommer, og å unngå genetisk påvirkning av naturlige fiskestammer.

Kommunen er både planmyndighet etter plan- og bygningsloven og fiskeforvalter etter lakse- og innlandsfiskeloven. Fiskeforvaltning er relevant for arealbruk og arealbruksendringer knyttet til selve vassdragene, som både omfatter selve vannstrengen og kantsoner knyttet til vassdraget.

Fysiske inngrep i og langs vassdrag kan medføre direkte skade som følge av selve anleggsarbeidet, ved at rogn graves opp og/eller slammes ned. Enda mer alvorlig er langtidsskader som følge av at fiskens leveområde forringes av de inngrep som gjøres.

Spesielt bortføring av vann, vannstandsreguleringer og kanalisering og opprensking av vassdrag kan forringe vassdragene som leveområde for fisk. Hensynet til fiskeinteressene og ivaretakelse av fiskens og andre ferskvannsorganismers økologiske funksjonsområder skal derfor innpasses i planer etter plan- og bygningsloven, både av kommuner og fylker.

Fysiske tiltak (f.eks. gravearbeider og anleggsaktivitet) som berører fiskeførende strekninger i vann og vassdrag skal primært gjennomføres i perioden 15. juni - 15. september. Slike tiltak vil medføre en oppvirvling av finstoff med påfølgende transport av dette, og det er derfor viktig at arbeidet ikke skjer på et tidspunkt da det ligger fiskerogn nedgravd i grusen. Dette for å unngå oppgraving og nedslamming av rogn, og en skade på rekrutteringen som følge av dette.

Tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer er søknadspliktig, og det må innhentes tillatelse fra fylkeskommunen eller Fylkesmannen, jf. § 1 i Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Publisert: 30.03.2017 Sist endra: 30.03.2017