Facebook | Twitter Skriv ut

Naturmangfold

Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold og sikre at trua arter blir opprettholdt på livskraftige nivå.

Naturmangfoldloven har forsterket disse føringene gjennom forvaltningsmål for arter og naturtyper, og krav til generell aktsomhet. Lovens (nml) prinsipper i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved offentlig beslutningstaking, og vurderingen skal framgå av beslutningen.

Regionale myndigheter forventer at vurderinger etter nml §§ 8-12 innarbeides i planbeskrivelsen og/eller i konsekvensutredningen, og at det tas hensyn til naturverdier gjennom bruk av arealformål og bestemmelser. Kommunen må kritisk vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, særlig i større utbyggingssaker, og ta stilling til behovet for tilleggsutredninger.

Når det gjelder verneområder er hovedregelen at vernebestemmelsene har forrang foran reguleringsbestemmelsene. Eldre reguleringsplaner (før 2009) har imidlertid forrang foran vernebestemmelser i landskapsvernområder, dersom det er konflikt mellom vernebestemmelser og reguleringsbestemmelser.

For områder som er under utredning for vern etter naturmangfoldloven gjelder nml § 44. Etter denne bestemmelsen kan et forvaltningsorgan uten videre avslå en søknad om tillatelse mv. til et tiltak. Tillatelse kan bare gis dersom tiltaket er uten nevneverdig betydning for verneverdiene.

Tabellen under angir områder i Oppland som har særlig verdi for biologisk mangfold. 

 
Naturtyper/områdekategorier
Kommuner/regioner
Leveområder for villrein
Lesja, Dovre, Sel, Sør-Fron. Nord-Fron, Ringebu, Øyer
Kalkrike områder i fjellet
Dovre, Lom, Vang
Bekkekløfter
Gudbrandsdalen fra Øyer til Sel
Kalkskoger
Hadeland, Nordre Land, Ottadalen
Rike sumpskoger
Vestre Toten
Gammel lauvskog, ospeskoger
Vang, Øystre Slidre
Urskog/gammelskog av typen huldrestryskoger
Østre Toten, Gjøvik, Lillehammer,Gausdal
Urskog/gammelskog av typen mjuktjafsskoger
Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land
Urskog/gammelskog av typen fjellgranskog
Gausdal
Palsmyr
Dovre, Sel
Myrkompleks med arter som myrhauk, fjellmyrløper, dobbeltbekkasin, trane
Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Gausdal, Øyer
Myrkompleks av internasjonal verneverdi (Ramsar-områder)
Dovre (Fokstumyra), Gausdal (Hynna)
Deltaområde av internasjonal verneverdi (Ramsar-område)
Nordre Land, Søndre Land (Dokkadeltaet)
Øvrige deltaområder
Lillehammer, Ringebu
Flommarksystemer: Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier og større elveører
Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron
Kalksjøer, kransalgesjøer
Gran. Lunner, Jevnaker, Nordre Land
Rike kulturlandskapssjøer
Gran, Lunner, Jevnaker, Østre Toten
Dammer med vassveronika og granntjønnaks
Toten
Vassdragsnatur: De store hovedvassdragene Mjøsa, Lågen med sideelver, Randsfjorden, Dokka-Etna, Begna
Slåtteenger Nordre Land, Lunner, Gran
Naturbeitemark, tørrbakkesamfunn Vågå, Lom, Dovre
Hagemark: Havne-/beitehager m/bjørk Midt-Gudbrandsdalen, Ottadalen
Kulturlandskapsmosaikk: Slåtteenger, naturbeitemark, hagemark Gran (Tingelstad)
Kulturlandskapsmosaikk: Slåtteenger, naturbeitemark, hagemark, skogsbeiter Seterregionen (fjell, skog) i hele fylket

Publisert: 06.10.2015 Sist endra: 13.01.2016


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)