Facebook | Twitter Skriv ut

Villrein

Villreinen er en norsk ansvarsart, fordi Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein. Dette gir særlige utfordringer ved planlegging av tiltak nær villreinens leveområder.

Hensynet til villrein skal vektlegges i planområder som ligger innenfor nasjonalt villreinområde, buffersonen og utviklingssonen, slik det er gradert i regional plan for  Rondane - Sølnkletten, vedtatt i 2013. Det pågår for tiden et tilsvarende arbeid med regional plan for Dovrefjellområdet og Ottadalen. Hovedformålet med disse planene er å sikre hensyn til villreinen og avveie dette mot lokal omstilling og utvikling.

Regionale myndigheter forventer at foreliggende kunnskapsgrunnlag i bl.a. NINA sine rapporter om bestandssituasjon og ferdsel i våre villreinområder tas i bruk. Videre må planforslaget avklare mulige direkte konflikter med villreinens arealbruk og ha en vurdering av mulige indirekte konsekvenser ved at  planlagt utbygging kan føre til økt ferdsel inn i leveområdet for villrein. Planforslaget skal  også vurdere hvordan økt ferdsel kan fanges opp i eksisterende og evt. planlagte kanaliseringstiltak.

Publisert: 06.10.2015 Sist endra: 13.01.2016


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Regionale føringer

Regionale planer:

  • Regional plan for Rondane og Sølnkletten
  • Regional plan for Ottadalsområdet 2016-2016
  • Regional plan for Dovrefjellområdet (under arbeid)

Eksterne nettsider