Facebook | Twitter Skriv ut

Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Gjelder både by og land

Å samle og konsentrere arealinngrep er viktig å følge opp også i mer spredtbygde områder og i fjellet, for å unngå utslippsøkninger fra transport og for å ivareta viktige landbruks-, natur-, landskaps- og friluftslivsverdier.
Kommunen skal bruke kommuneplanprosessen til å skape langsiktig avklaring av utbyggingsmønster og tilstrebe klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), herunder tegne inn langsiktige markagrenser mellom by og tettsteder og nære naturområder der dette er relevant.

Kompakt sentrumsutvikling er bra

En kompakt sentrumsutvikling bidrar til reduserte klimagassutslipp, bedret folkehelse og sikring av viktige natur- og landbruksarealer. Samtidig må man ta vare på urbane kvaliteter, gang- og sykkelveger, blågrønne strukturer og møte- og lekeplasser En slik tilnærming utfordrer tradisjonell planlegging i fylket vårt. Tilrettelegging for høy arealutnytting stiller store krav til kommunen som planmyndighet, også på området klimatilpasning og samfunnssikkerhet.

Fortetting er et virkemiddel

Fortetting og transformasjon av områder i byer og tettsteder må brukes som virkemiddel, og vi anbefaler at kommunene utarbeider fortettingsanalyser for sine sentrumsområder. Dette er spesielt viktig fordi en utbygging som tar i bruk ubebygde arealer ofte vil komme i konflikt med nasjonale mål om å unngå omdisponering av dyrka mark, hindre tap av biologisk mangfold og unngå uønsket transportvekst.

Nye boliger bør ligge sentralt

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. Boligutredningen fra 2015 viser at nybygging av boliger i det vesentlige bør være leiligheter, siden Oppland har en betydelig overdekning av eneboliger. Vi forventer generelt at det legges opp til høy arealutnytting i sentrumsnære områder og at det stilles krav om både minimum og maksimum bebyggbart areal (BYA).

Redusert transportbehov og endrede reisemiddelvalg

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Parkeringspolitikk er et viktig virkemiddel

Regionale myndigheter forventer også at det legges opp til en parkeringspolitikk i sentrum som bidrar til å begrense bilbruken og redusere overflateparkering, f.eks. ved å vurdere parkeringskjeller/ hus og krav om maksimum antall parkeringsplasser. Det anbefales at det utarbeides en samlet oversikt over eksisterende og planlagte parkeringsplasser som grunnlag for å vurdere parkeringsdekningen innenfor planområdet.

Ansvar på regionalt nivå

På regionalt nivå vil det først og fremst være Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen region øst og Fylkesmannen i Oppland som har et ansvar for veiledning og oppfølging av de nasjonale retningslinjene innenfor samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Lovverk og andre nasjonale og regionale føringer

Plan- og bygningsloven er den viktigste loven i denne sammenheng, men den er svært generell når det gjelder de faglige hensynene til hvordan det skal planlegges. Se § 1-1-Lovens formål og § 3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven.

Plannivå

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging hører hjemme på et fylkesnivå (regional plan), et interkommunalt nivå (interkommunal arealplan) eller i kommuneplanens arealdel. Dersom hensikten er å komme innunder statlige belønningsordninger, må det foreligge en plan i ht. plan- og bygningsloven.

Publisert: 28.09.2015 Sist endra: 06.04.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Statens Vegvesen region øst Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 10 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Bane NOR SF Postboks 4350, 2308 Hamar
Tlf. 22 45 50 00

SATP-prosjekter i Oppland

Planleggingsverktøy

ATP-modellen er en en metode og et planverktøy for bruk i samornet areal- og transportplanlegging. Analysene baseres på stedfestet informasjon og kan benyttes til:

  • lokaliseringsanalyser
  • transporttilbudsanalyser
  • trafikkanalyser

Veiledning og eksempler