Facebook | Twitter Skriv ut

Næringsutvikling

Næringsutvikling hører hjemme på et fylkesnivå (regional plan), et interkommunalt nivå (interkommunal plan), i kommuneplanens samfunnsdel eller som en tematisk kommunedelplan. Noen kommuner lager også strategiske næringsplaner som ikke er forankret i plan- og bygningsloven.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (kgl. res. 12.6.2015) utarbeides av regjeringen hvert fjerde år. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer.

Regional planstrategi 2016-20 er lovpålagt for fylkeskommunen å utarbeide hvert fjerde år. Dokumentet vedtas av Fylkestinget og omhandler utviklingstrekk i opplandssamfunnet og prioriterte politikkområder for utvikling av Oppland i fireårsperioden.

Utdypende informasjon

Se også nettstedene til de ulike regionale utviklingsaktørene under:

  • Innovasjon Norge
  • Skåppå kunnskapspark for Lillehammer og Gudbrandsdalen
  • Gjøvikregionen utvikling
  • Hadeland næringshage
  • Valdres næringshage

Publisert: 05.10.2015 Sist endra: 05.05.2017