Facebook | Twitter Skriv ut

By-og tettstedsutvikling

Det er en utfordring å utvikle gode steder som er konsentrerte og funksjonelle og samtidig tar vare på stedets tradisjoner, kulturverdier og grønne områder.

Stedsutvikling består i å påvirke attraktiviteten og veksten til et sted. Det dreier seg om sentrumsopprusting, etablering av møteplasser, fysisk utforming av offentlige rom, oppmerking av turstier, festivaler og kulturelle hendelser og tilrettelegging for næringsetablering.

Attraktiviteten til et sted betyr stadig mer for hvor folk ønsker å bosette seg. Folk ønsker å bo på trivelige og trygge steder med godt sosialt miljø og variert boligtilbud, levende sentrum med godt handelstilbud, et mangfoldig kultur- og fritidstilbud og gode kommunale tjenester.

Gode byer, tettsteder og grender er en viktig forutsetning for å sikre bosetting, næringsutvikling og trivsel i lokalsamfunnene. Med dette mener vi at omgivelsene våre skal være miljøvennlige, trygge og vakre samtidig som næringslivet kan drive godt og utvikle seg.

Les mer om Oppland fylkeskommune sin satsning og støtteordninger til stedsutvikling.

 

Råd for planlegging

Råd for planlegging er tenkt for byer og tettsteder i Oppland, men kan med fordel også benyttes for reiselivsdestinasjoner og andre utviklingsområder utenfor tettstedene.

I arbeidet med å videreutvikle byer og tettsteder i Oppland er stedsanalyser et godt virkemiddel. Prioriteringene fra stedsanalysen må formaliseres gjennom kommune- og reguleringsplaner.

 

Kommuneplan

Kommunene bør bruke kommuneplanprosessen til å :

 • Gi langsiktig avklaring av utbyggingsmønster og tilstrebe klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder).
 • Utforme plankrav og retningslinjer for estetikk og formstyring og legge prinsippene om universell utforming (tilgjengelighet for alle) til grunn for utviklingen.
 • Kartfeste viktige naturressurser, friluftsområder, kulturlandskap, verdifulle bygningsmiljøer og andre viktige kulturverdier, og innarbeide disse i planene.
 • Styrke lokal identitet gjennom medvirkning fra innbyggerne.

I kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner bør det legges vekt på å:

 • Ta vare på og tilrettelegge kulturminner og kulturmiljøer som har vært viktige for opprinnelsen og formingen av stedet.
 • Tilpasse tettstedenes form og utbyggingsmønster til landskapet.
 • Konsentrere sentrumsfunksjonene og bidra til å utvikle sentrum til et sammensatt miljø og møtested for handel, næringsliv og kultur.
 • Øke boligandelen i sentrum og fortette eksisterende byggeområder før nye områder tas i bruk til utbygging.
 • Gi bestemmelser og retningslinjer for utforming av ny bebyggelse og uteområder som legger vekt på estetisk kvalitet som som forholder seg til stedets struktur og eksisterende bygningsmiljø.
 • Legge til rette for gode trafikkløsninger som ivaretar myke trafikkanter.
 • Skape god kvalitet i boligområdene med nærhet til ute-/lekearealer.
 • Gi bestemmelser om vedlikehold og bevaring av gamle hus og bygningsmiljøer.
 • Legge rammer som opprettholder og videreutvikler en grønnstruktur som forbinder bebygde områder med natur- og friluftsområder omkring tettstedene.

 

Publisert: 05.10.2015 Sist endra: 05.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

SATP-prosjekter i Oppland