Facebook | Twitter Skriv ut

Blågrønne strukturer

Det er en utfordring å utvikle gode steder som er tette og funksjonelle og samtidig tar vare på stedets tradisjoner, kulturverdier og grønne områder.

Blågrønn struktur

Grønne korridorer og sammenhenger for naturmangfoldet bør finnes på kryss og tvers av hele byggesonen. Vassdrag og grønne områder bør ses i sammenheng – som en blågrønn struktur.

Overvann

Lokal overvannsdisponering er arealkrevende og forventes vurdert på alle plannivå. Dette innebærer systematisk innarbeiding av overvannstiltak som infiltrasjon, fordrøyning og trygg avledning av overvannsflommer ved utforming av reguleringsplaner.

Regionale myndigheter forventer at håndtering av overvann i bebygde områder bidrar til å forebygge skader, brukes som landskapselement og til rekreasjonsformål, og styrker det biologiske mangfoldet i bymiljøet.

Vannkvaliteten i regnvann og overvann er forskjellig. Det kan derfor være nødvendig å rense overvannet før det slippes ut i en resipient. Rensebehovet kan reduseres ved god lokal håndtering av overvannet og grønnstruktur kan være et viktig verktøy i denne sammenhengen.

Grønnstruktur

Det forventes at kommunene opprettholder et mest mulig sammenhengende nettverk av grønne områder i og i tilknytning til byer og tettsteder. Særlig vekt må legges på å sikre gode og varierte områder nær boliger, skoler og barnehager.

Kommuneplanens arealdel er det viktigste plannivået for å bevare og videreutvikle den overordnede grønnstrukturen. Områdereguleringer som ser større områder i sammenheng er et viktig verktøy for å sikre detaljene i grønnstrukturen. Også detaljreguleringer og oppfølging av disse er avgjørende for å ta vare på og videreutvikle grønnstrukturen i byer og tettsteder.

Bymiljøer har flere biotoper som kan fungere som leveområder for arter. Relativt sett er naturmangfoldet i byer og tettsteder lavt, men urbane områder har ofte et overraskende høyt antall arter av enkelte artsgrupper. Ved planlegging i byer og tettsteder må hensynet til naturmangfoldet vurderes og sikres.

Publisert: 05.10.2015 Sist endra: 08.05.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)