Facebook | Twitter Skriv ut

ROS-arbeid

Det skal gjøres en ROS-analyse av alle planforslag

Planlegging for et sikkert samfunn må ta hensyn til også andre risikofaktorer enn klimaendringene. Det er viktig at kommunens arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser er tverrsektorielt. Risiko- og sårbarhetsanalysene for utbyggingsplaner bør ses i sammenheng med de helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysene for kommunene.

Fylkesmannen forventer at kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene må sørge for at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold i utbyggingsplaner. Det må særlig tas hensyn til naturfarer og eksisterende og framtidige klimaendringer. Resultatet av ROS-analysen må påvirke planutforming slik at de juridisk bindende deler av planmaterialet (arealformål, hensynssoner og planbestemmelser) sikrer tilfredsstillende samfunnssikkerhet ved nye bygge- og anleggstiltak.

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 13.01.2016


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

NVE, region Øst Postboks 4223, 2307 Hamar
Tlf. 22 95 95 95

Ny veileder ROS: Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging