Facebook | Twitter Skriv ut

Universell utforming

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Det er en forventning om at universell utforming legges til grunn i planleggingen for å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle, og for å forhindre diskriminering av enkelte grupper.

Det er av betydning at det i Oppland legges til rette for et samfunn som er opptatt av å forebygge utrygghet, isolasjon og ensomhet, samt å ivareta og legge til rette for aktiv deltakelse og involvering i samfunnet. Aktiv deltakelse i samfunnslivet skaper mestringsfølelse og gir livskvalitet. Ved fysisk svekkelse blir man mer sårbar for hindringer og manglende tilrettelegging. Dette kan medføre at mestringsevnen svekkes og fravær av tilgjengelighet kan også virke diskriminerende.

En aldrende befolkning er en utfordring som Oppland står ovenfor. Den eldre befolkningen med store omsorgsbehov er høyere i Oppland enn i Norge. Det at befolkningen lever lengre og at antallet eldre øker er i utgangspunktet svært bra og kan blant annet være et tegn på en vellykket helse- og velferdspolitikk gjennom mange år. Samtidig stiller det samfunnet overfor flere og helt nye utfordringer. Hensynet til samfunnets bærekraft må forenes med en aldersvennlig samfunnsutvikling. Dette handler blant annet om fysisk tilrettelegging av boliger og nærmiljø slik at man ikke møter unødvendige hindringer i hverdagen.

Nasjonal strategi

Universell utforming har over lengre tid vært en nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Statlige myndigheter legger universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen, også for å kunne gi samfunnskvaliteter som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn. Universell utforming kan være med å bidra til sosial og økonomisk bærekraft og er derfor en del av den nasjonale bærekraftstrategien. Spørsmålet om bærekraft står sentralt i plan- og bygningsloven, faktisk så sentralt at selve formålet med planleggingen i dag er å sikre en bærekraftig utvikling.

Virkemidler

Virkemidler for å kunne fremme universell utforming og tilgjengelighet er blant annet Plan- og bygningsloven med byggetekniske forskrifter. Diskriminering- og tilgjengelighetsloven er et annet virkemiddel. MD påpekte også i brev av 26. oktober 2010 muligheten for å stille krav i reguleringsplanbestemmelser om universelt utformete uteoppholdsareal (ut over TEK 10). Noe av utfordringene ligger i å forstå og utnytte de intensjonene og virkemidlene som ligger i Plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, når det gjelder arbeidet med universell utforming.

 • Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
  Mennesker med nedsatt funksjonsevne får med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven et diskrimineringsvern. Alle virksomheter rettet mot allmennheten blir pliktige til å arbeide for universell utforming og individuell tilrettelegging.
  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har en egen paragraf for universell utforming av bygninger og anlegg (§ 10). Her henviser loven til plan- og bygningsloven som er gjeldende sektorlov på dette feltet.
 • Plan- og bygningsloven
  Universell utforming er tatt med i plan- og bygningslovens formålsparagraf (§ 1-1) og flere andre steder i loven. Loven gir hjemmel for utforming av byggteknisk forskrift. Her står krav til universell utforming av bygninger og uteareal sentralt. Loven gir også hjemmel til å fastsette forskrifter om oppgradering av eksisterende bygninger, anlegg og uteområder. Det kan skje gjennom nasjonale forskrifter eller kommunal planlegging.
 • Arbeidsmiljøloven
  Arbeidslivet skal være åpent for at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta ut fra egne evner og kvalifikasjoner og ikke med utgangspunkt i funksjonsevnen. Dette omfatter såvel personer med kortvarig som personer med varig nedsatt funksjonsevne. Reglene suppleres med krav i plan- og bygningsloven på området publikumsbygg og arbeidsbygninger.

Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland

Felles strategi for arbeidet med universell utforming ble vedtatt i felles fylkesting mellom Hedmark og Oppland den 20. april 2016.  Strategien er kalt "Innlandet universelt utformet 2025".

Visjonen "Innlandet universelt utformet 2025" skal løfte arbeidet ned universell utforming. Strategien har som mål å gi en god sammenheng fra hverdagsomgivelsene i bolig og nærmiljø, til sentrumsfunksjoner, transport og reiselivsmål. Mulighetene og utfordringene i ny teknologi inngår i dette. Strategidokumentet ligger vedlagt på høyreside. 

Publisert: 26.08.2015 Sist endra: 20.01.2017


Regionale myndigheter

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til myndigheter med ansvar for dette fagområdet

Kontakt

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 26 60 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Oppland Fylkeskommune Postboks 988, 2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 90 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Statens Vegvesen region øst Postboks 1010, 2605 Lillehammer
Tlf. 61 27 10 00 (08.00-15.30)

Kontakt

Bane NOR SF Postboks 4350, 2308 Hamar
Tlf. 22 45 50 00

Eksterne videoer

Veiledere

(Norges handicapforbund 2004)
 
(Direktoratet for byggkvalitet)
 
(Deltasenteret 2001)
 
(Notat - Miljøverndepartementet 2007)
 
(Rapport T-1468 - MD 2007)
(Fylkesmennene og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland)

(Fylkesmennene og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland)